Bygger du ved skole eller barnehage?

Da kan det hende det er best å legge de støyende arbeidene til etter at ungene er dratt hjem.

Godt Naboskap har bedt senioringeniør Karl Rickard Persson i seksjon for lokal forurensning i Miljødirektoratet komme med noen tips til hvordan utbyggere kan ta hensyn til skoler og barnehager.

– Her er det unge barn som skal leke, hvile og lære, og det er derfor viktig at man ikke utsetter de for unødvendig høye støynivåer. Disse institusjonene har redusert brukstid. Så her kan et aktuelt tiltak være å drive den mest støyende delen av anleggsvirksomheten etter stengetid, sier han.

Må gjøre helhetlig vurdering

Men det er ikke helt rett frem. Når man vurderer arbeidstid, må man  gjøre en samlet vurdering av området.

– Det kan hende det ligger mange boliger i samme område, hvor det ikke er ønskelig å arbeide på kveld/natt.

Det kan også være at det er andre ting som er viktig når naboen er skole eller barnehage.

– Ved å ha en god dialog med de aktuelle institusjonene kan man også inngå gode løsninger som ivaretar begges interesser på en tilfredsstillende måte. Som for eksempel ha stille perioder under sovetiden til barna ved barnehager eller tilfeller hvor det er ekstra viktig at det er stille ved skoler og utdanningsinstitusjoner, som dager med heldagsprøver og eksamener.

– God dialog med kommunen og aktuelle institusjoner er her veldig viktig, sier Persson.

Anbefaler informasjonsmøter
Persson sier at utbyggere bør etterstrebe å bruke mest mulig støysvakt utstyr og maskiner og at de bør ha en god dialog med de som blir berørt av arbeidet.

– Erfaring tilsier at man vil løse mange konflikter ved å varsle i god tid, sette opp informasjonsmøter og ha et godt system for å videreføre dialog med de som ønsker det, samt tilby alternativt oppholdssted i de mest støyende periodene.

Retninglinjer fra myndighetene
Mange er usikre på hvordan støy skal håndteres. Myndighetene har derfor laget retningslinjen T-1442/2016 tilhørende veileder M-128/2014 som detaljert beskriver hvordan støy bør håndteres i ulike saker. Denne veilederen blir i dag brukt av kommuner, fylkesmenn, utbyggere, privatpersoner, støykonsulenter og andre. Du kan lese mer om håndtering av støy ved å følge disse lenkene:

Gå til oversikt

Epostvarsel

Bli varslet når det kommer nye meldinger.